Meteo Gouda : Netwerk van weerstations te Gouda
Door gebruik te maken van deze site verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van Meteo Gouda, van 21 oktober 2015.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld voor informatie in het algemeen. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies door derden. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Meteo Gouda zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen en apparatuur die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Meteo Gouda beheert en onderhoudt deze website vanuit Gouda, Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Evenmin kan Meteo Gouda garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert, maar wordt daar zoveel mogelijk na gestreefd.

Aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door het gebruik van deze website. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van het materiaal op deze website en de werking van de website. Meteo Gouda doet geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid voor enig doel van de informatie in de documenten en bijbehorende grafische voorstellingen die op deze website worden gepubliceerd. Al deze documenten en bijbehorende grafische voorstellingen worden zonder enige vorm van garantie verstrekt. Meteo Gouda wijst hierdoor alle garanties met betrekking tot die informatie, daaronder begrepen alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, of garanties dat de informatie niet inbreukmakend is, van de hand.
In geen geval is Meteo Gouda aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van- of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze website beschikbaar gestelde informatie.

Koppelingen naar sites van derden
Deze website bevat koppelingen naar websites. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Meteo Gouda heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de koppelingen.

Auteursrechten
Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft webartikelen en illustraties die door uitgeverijen en instituten zijn aangeleverd. Van sommige foto's ligt het copyright bij de betreffende fotograaf. In al deze gevallen is dat expliciet aangegeven.
Het weerstation heeft zijn uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten, en heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website. Bij alle artikelen staat de bron vermeld waar de informatie van wordt gebruikt.

Wijzigingen
Meteo Gouda behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient daarom aanbeveling om deze website geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Dit reglement betreft de gehele overeenkomst tussen Meteo Gouda en de gebruiker van onze website en geldt als zodanig behoudens schriftelijke wijzigingen ondertekend door Meteo Gouda en de gebruiker.

Volg ons:
© Copyright Meteo Gouda | www.meteo-gouda.nl | Weerclub Gouda | www.weerclubgouda.nl |                                                                                  | Disclaimer  |